Логотип Как-Написать-Диплом.рф
Помощь с обучением
Оставляй заявку - сессия под ключ, тесты, практика, ВКР, материалы для защиты
Оставить заявку
Скоро защита?

Захист дипломного проекту

Склад і завдання Державної екзаменаційної комісії.

Згідно з “Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженим наказом Міносвіти України, державна атестація студентів здійснюється державною екзаменаційною комісією (ДЕК) після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-кваліфікаційної підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

ДЕК перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, видачу державного документа про освіту (кваліфікацію), вносить пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки спеціалістів у НУХТ.

Державні екзаменаційні комісії у складі голови і членів створюються щорічно і функціонують протягом навчального року.

Головою ДЕК призначається висококваліфікований фахівець з даної спеціальності, який не є співробітником університету.

До складу ДЕК на правах її членів входять провідні фахівці галузі, проректори, декан факультету, заступники декана факультету, викладачі випускової кафедри, а також фахівці з економічних питань та охорони праці.

Кандидатура голови ДЕК за поданням ректора затверджується МОН України, а склад ДЕК – наказом ректора.

Робота ДЕК проводиться у терміни, передбачені графіками навчального процесу.

Розклад роботи ДЕК, узгоджений з головою комісії і затверджений ректором на підставі подання декана факультету, доводиться до загального відома не пізніше як за місяць до початку захисту кваліфікаційних дипломних проектів (робіт).

Усі засідання ДЕК протоколюються. У протокол заносять оцінку, одержану під час захисту дипломного проекту, фіксуються запитання, що ставились студенту, особливі думки членів комісії, вказується здобута студентом кваліфікація, а також який державний документ про кваліфікацію видається випускнику – з відзнакою чи звичайного зразка.

Результати захисту дипломного проектів оголошуються в цей же день після оформлення протоколів засідання ДЕК.

Підготовка до захисту дипломних проектів

До захисту дипломних проектів допускаються студенти, які виконали дипломний проект у встановлені кафедрою терміни.

Для повного і всебічного контролю якості виконання проекту після підписання його керівником кафедра організовує попередній захист його в кафедральній комісії, до складу якої входять викладачі у кількості не менше трьох чоловік.

Очолює комісію один з найбільш досвідчених професорів чи доцентів кафедри. Розклад попереднього захисту оголошується студентам не пізніше, як за місяць до основного захисту.

Захист відбувається публічно за обов’язкової присутності керівника дипломного проекту та голови комісії. Студент доповідає зміст роботи і відповідає на запитання.

На підставі цього голова комісії візує апаратурно-технологічну схему, що свідчить про готовність проекту і підготовленість студента до захисту в ДЕК.

Після чого завідувач випускової кафедри або призначений ним викладач допускають до захисту в ДЕК рекомендовані комісією проекти.

Далі секретар ДЕК направляє їх на зовнішню рецензію. Для рецензування дипломних проектів декан факультету за поданням завідувача випусковою кафедрою затверджує склад рецензентів з числа висококваліфікованих спеціалістів підприємств, установ та організацій, які мають відповідну фахову освіту.

Рецензент знайомиться з графічними і текстовими матеріалами проекту та видає автору рецензію, оформлену за встановленою формою.

Якщо за результатами попереднього захисту кафедральна комісія приймає рішення про неможливість допуску студента до захисту в ДЕК, це питання розглядається на засіданні кафедри за участю студента і керівника.

Протокол такого засідання передається декану факультету, за поданням якого студент відраховується з університету за невиконання графіку навчального процесу.

или напишите нам прямо сейчас

Написать в WhatsApp

Дипломний проект, який допущений до захисту і має позитивну зовнішню рецензію, направляється деканом факультету в ДЕК.

До початку захисту дипломних проектів студент подає секретарю ДЕК:

 • Пояснювальну записку і графічну частину, оформлені відповідно до чинних вимог;
 • Залікову книжку;
 • Довідку деканату факультету про виконання студентом навчального плану і одержаних ним оцінок;
 • Завдання на дипломний проект;
 • Відзив керівника;
 • Зовнішню рецензія на дипломний проект.

При підготовці до захисту студенту потрібно детально продумати план виступу і скласти текст доповіді з викладенням основних положень проекту і відповідей на зауваження рецензента.

В доповіді обов’язково повинні бути відображені наступні питання: обґрунтування проекту реконструкції підприємства або місця будівництва нового підприємства, стисла техніко-економічна характеристика підприємства, що реконструюється, з вказанням ‘‘вузьких‘‘ місць, основна мета проекту та шляхи її реалізації, автоматизація технологічних процесів, результати науково-дослідної роботи та їх використання в проекті, застосування інформаційних технологій, техніко-економічні показники проекту.

Особливу увагу при цьому потрібно звернути на чіткість, послідовність і стислість виступу, який повинен супроводжуватись поясненнями креслень, що відображають основний зміст проекту.

Порядок захисту дипломних проектів

Захист дипломних проектів може проводитись як в університеті, так і на підприємствах, в організаціях, для яких тематика проектів становить науковий і практичний інтерес.

Особливо це стосується міжкафедральних та кафедральних комплексних дипломних проектів, які виконувались за завданням зацікавлених в цьому підприємств.

Захист дипломних проектів проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участі не менше половини її складу і обов’язкової присутності голови комісії.

Черговість захисту установлюється кафедрою на основі побажань студентів.

Запис студентів на захист проводиться секретарем ДЕК за місяць до початку його роботи.

Тривалість захисту дипломного проекту, як правило, не повинна перевищувати 30 хв.

Для розкриття змісту проекту студенту надається не більше 15 хв.

Порядок захисту кваліфікаційних проектів (робіт) на відкритому засіданні ДЕК:

 • Голова ДЕК відкриває засідання згідно графіку роботи комісії і знайомить присутніх із складом комісії відповідно до наказу ректора;
 • Секретар ДЕК викликає студента до захисту, оголошуючи тему проекту, його керівника, зачитує довідку деканату про одержані ним оцінки за період навчання в університеті;
 • Студент доповідає зміст проекту і відповідає на запитання членів ДЕК та інших осіб, присутніх на захисті;
 • Секретар ДЕК зачитує висновок керівника і рецензію;
 • Голова ДЕК надає заключне слово студенту для відповіді на зауваження та побажання рецензента;
 • Голова ДЕК надає слово для дебатів членам комісії і присутнім;
 • По завершенню захистів оголошується перерва для проведення закритого засідання ДЕК;
 • Голова ДЕК завершує засідання комісії, оголошуючи студентам результати захисту, присвоєну їм кваліфікацію та який державний документ про кваліфікацію видається випускнику.

Оцінювання Державною екзаменаційною комісією підсумків захисту

Рішення про оцінку захисту та присвоєння відповідної кваліфікації і видачу державного документа про освіту (кваліфікацію) приймається на закритому засіданні ДЕК відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні.

За однакової кількості голосів “за” і “проти” голос голови комісії є вирішальним.

 • Студенту, який захистив дипломний проект (роботу), рішенням ДЕК присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень і видається диплом – державний документ про освіту (кваліфікацію).
 • Студенту, який має оцінки «відмінно» не менше ніж з 75% усіх дисциплін навчального плану, а з решти дисциплін – оцінки «добре», склав державний бакалаврський іспит з оцінкою «відмінно» та захистив дипломний проект на оцінку «відмінно», проявив себе в науковій роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри, видається державний документ про освіту (кваліфікацію) з відзнакою.
 • Студент, який проявив в процесі навчання схильність до наукової діяльності і має певні наукові здобутки, рішенням ДЕК може бути рекомендований до навчання в магістратурі чи аспірантурі.
 • Студент, який одержав під час захисту дипломного проекту оцінку «незадовільно”, відраховується з університету. В цьому випадку студенту видається академічна довідка встановленого зразка. ДЕК також приймає рішення, чи може студент, який одержав оцінку «незадовільно”, представити до повторного захисту той же проект з доопрацюванням, або ж зобов’язаний виконати дипломний проект за новою темою, яка визначається випусковою кафедрою. Повторний захист дозволяється протягом трьох років після відрахування з університету.
 • Студенту, який не захищав дипломний проект з поважних причин, підтверджених документально, ректор університету може подовжити термін навчання до наступного періоду роботи ДЕК, але не більше, ніж на один рік.

Оформлення документів після захисту та отримання диплому

Після засідання секретар ДЕК видає студентам оформлені залікові книжки і здає в архів дипломні проекти, в сектор оформлення документів про освіту відділу організації навчальної роботи НМУ – протоколи захисту з матеріалами, наведеними у п. 7.2, в деканат – витяг із протоколу засідання ДЕК з вказаними оцінками та видом диплому, який належить отримати студенту.

Студент після захисту дипломного проекту отримує в деканаті обхідний лист, який послідовно оформляє у кожному вказаному в ньому підрозділі. Останній підпис робиться в деканаті.

Далі студент здає студентський білет і повністю оформлену залікову книжку з підписами декана або його заступниками та печатками на відповідних сторінках у відділ кадрів, де отримає зданий при вступі в університет документ про освіту та диплом бакалавра.

Після цього студент з обхідним листом і паспортом у секторі оформлення документів про освіту (ауд. А-525) отримує диплом про освіту, а в деканаті – додаток до диплому.

У разі втрати підручників або іншої навчально-методичної літератури студент сплачує її вартість або дає рівноцінну заміну.

При втраті студентського білету або залікової книжки студент може отримати диплом за дозволом проректора після сплати вартості дубліката.

При неможливості отримання диплому та додатку до нього особисто студент може оформити завірене доручення на їх отримання іншій особі.

или напишите нам прямо сейчас

Написать в WhatsApp

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *