Логотип Как-Написать-Диплом.рф
Помощь с обучением
Оставляй заявку - сессия под ключ, тесты, практика, ВКР, материалы для защиты
Оставить заявку
Скоро защита?

Список литературы по лесоводству

 1. Агапонов Н. Н., Ковальский А. И. Путеводитель по объектам лесной мелиорации горного Крыма. Симферополь «Полиграф. Центр «Новая Эра», 2004. – 140 с.
 2. Анучин Н. П. Лесная таксация. – М.: Лесн. пром.-сть, 1982.– 552 с.
 3. Апостолюк С. О., Джигирей В. С., Апостолюк А. С., Соколовський І. А. Санітарно-технічне та екологічне забезпечення безпеки праці. – К.: Основа, 2003. 190 с.
 4. Бабіч О. Г. Свириденко В. Є. Практикум з лісівництва. – К.: Арістей, 2008. – 427 с.
 5. Бабков И. И. Климат Крыма. – Л., Гидрометеоиздат, 1961. – 88 с.
 6. Белов С. В. Лесоводство. – М.: Лесная промышленность, 1983. – 352 с.
 7. Ведь И. П. Климатический атлас Крыма. – Симферополь.: «Таврия плюс», 2000. – 119 с.
 8. Воробьёв Д. В. Методика лесотипологических исследований. – Харьков, 1959. – 144 с. 9. Газета «Деревообробник» .
 9. Гірс О. А., Новак Б. І., Кашпор С. М. Лісовпорядкування. Підручник. – К. – Арістей. – 2004. – 380 с.
 10. Горошко М. П., Миклуш С. І., Хомюк П. Г. Біометрія: Навчальний посібник. – Львів: Камула, 2004. – 236 с.
 11. Горшенин Н. М., Швиденко А. И. Лесоводство. – Львов: Вища школа, 1977. – 304 с.
 12. Гром М. М. Лісова таксація: Підручник – Львів: УкрДЛТУ, 2005. – 352 с.
 13. Державна програма «Ліси України на 2002-2015 роки» (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 581). – К., 2002. – 32 с.
 14. Ена В. Г., Ена Ал. В., Ена Ан. В. Заповедные ландшафты Тавриды. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2004. – 424 с.
 15. Климат Украины. Под ред. Доктора географических наук Г. Ф. Приходько и др. – Л. Гидрометеоиздат, 1967. – 413 с.
 16. Кочкин М. А. Почвы, леса и климат горного Крыма и пути рационального их использования. – М., «Колос», 1967. – 366 с.
 17. Левчук О. І. Особливості рекреаційного лісокористування за водовбирним принципом на південному макросхилі Кримських гір. Харків, 2003. – 19 с.
 18. Левчук О. І. Типи лісу і нормативи рекреаціїних навантажень гірських лісів південного Криму. Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: 2006. Вип.. 109. – С. 146 – 151.
 19. Леса Крыма (прошлое, настоящее, будущее); Поляков А. Ф., Агапонов Н. Н., Савич Е. И., Левчук О. И., Плугатарь Ю. В. – Симферополь: Крым. Полиграф. Бумага, 2003. – 144 с.
 20. Лесной кодекс Украины. – К.: Минлесхоз Украины, 1994. – 56 с.
 21. Мелехов И. С. Лесоводство. – М.: Агропромиздат, 1989. – 473 с.
 22. Михович А. И. Водоохранные лесонасаждения.–Х.:Прапор,1981.–63. с.
 23. Миць В. І., Мацюк Р. І., Вінтонів І. С., Джигерей В. С. Методичні та організаційні підходи при виконанні розділу „Охорона праці” в дипломних проектах (роботах) студентів лісогосподарського факультету. Рекомендаційні вказівки. – Львів, 1999. – 20 с.
 24. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. – К.: Урожай, 1987. – 560 с.
 25. Останенко Б. Ф., Ткач В. П. Лесная типология. Учебное пособие. –Харьков, 2002, Ч.2. – 180 с.
 26. Пастернак П. С. Справочник лесовода. – К., «Урожай», 1990. – 294 с.
 27. Правила рубок главного пользования в лесах Украины: постановление Кабинета Министров Украины. – К., 1995. – 17 с.
 28. Правила рубок, связанных с ведением лесного хозяйства и прочих рубок. Постановление Кабинета Министров Украины. – К.,1996.– 8 с.
 29. Поляков А. Ф. Опыт проектирования лесохозяйственных и мелиоративных мероприятий с учетом сохранения и повышения водорегулирующей функции лесов. – М.: Экспресс информация ЦБНТИ-лесного хозяйства. – 1981. – 48 с.
 30. Поляков А. Ф. Водорегулирующая роль горных лесов Карпат и Крыма и пути оптимизации при антропогенном воздействии. – Симферополь, «Основы», 2003. – 220 с.
 31. Поляков А. Ф. Водорегулирующая роль горных лесов Карпат и Крыма. и пути оптимизации при антропогенном воздействии. – Симферополь, 2003.–164 с.
 32. Поляков О. Ф., Плугатар Ю. В. Теоретичні основи екологічного лісівництва. Лісівництво України в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю витоків кафедри лісівництва НЛТУ України.– Львів. НЛТУ України. 2006.– С. 77-80.
 33. Поляков А. Ф., Плугатарь Ю. В. Лесные формации Крыма и их экологическая роль. – Харьков: Новое слово, 2009. – 405 с.
 34. Свириденко В. Є., Бабіч О. Г., Киричок Л. С.. Лісівництво – 2-ге вид. – К.: Арістей, 2006. – 544 с.
 35. Свириденко В. Е, Швиденко А. Й. Лесоводство, учебник. – К., Сільгоспосвіта, 1995. – 364 с.
 36. Синякевич І. М. Економіка лісокористування: Підручник. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 400 с.
 37. Цурик Є. І. Лісовпорядкування. Організація лісовпорядкування: Навчальний посібник. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – 336 с.
 38. Шовган А. Д. Дендрологія: Навчальний посібник. − Львів: УкрДЛТУ, 2001.− 152 с.

или напишите нам прямо сейчас:

Написать в WhatsApp Написать в Telegram

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *