Логотип Как-Написать-Диплом.рф
Помощь с обучением
Оставляй заявку - сессия под ключ, тесты, практика, ВКР, материалы для защиты
Оставить заявку
Сессия под ключ!

Список використаної літератури зразок

Рекомендована література.

или напишите нам прямо сейчас:

Написать в WhatsApp Написать в Telegram

 1. Автоматика и автоматизация пищевых производств / М. М. Благовещенская, Н. О. Воронина, А. В. Казаков и др. – М.: Агропромиздат, 1991. – 239 с.
 2. Домарецький В. А., Остапчук М. В., Українець А. І. Технологія харчових продуктів: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. д-ра техн. наук, проф. – К.: НУХТ, 2003. – 572 с.
 3. Домарецький В. А., Прибильський В. Л., Михайлов М. Г. Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної сировини: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця, «Нова книга», 2005. – 408 с.
 4. Гетун Г. В. Основи проектування промислових підприємств. – К.:Кондор, 2003. – 210 с. 5. ГОСТ 2874–82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.
 5. дсту 2313–93 (ГОСТ 21–94) Цукор-рафінад. Технічні умови.
 6. дсту 2316–93 (ГОСТ 21–94) Цукор-пісок. Технічні умови.
 7. ДСТУ 3008–95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 37 с.
 8. дсту 3357–96 Цукор рідкий. Технічні умови.
 9. дсту 4161–2003 Системи управління безпечністю харчових продуктів.
 10. дсту гост 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.
 11. Економіка підприємства: Підручник / Ред. Й. М. Петрович. – Львів.: “Новий Світ-2000”, 2004. – 680 с.
 12. Журнал «Харчова і переробна промисловість». Київ.
 13. Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”. – Відомості Верховної Ради, 2002, № 48, с. 359.
 14. Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології /За ред. К. М. Ситника. – К.: Вища шк., 2001. – 358 с.
 15. Застосування інформаційних технологій та активних методів навчання при підготовці інженеров-технологів бродильних виробництв / В. А. Домарецький, Т. В. Михалевська, В. М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСДО, 1994. – 168 с.
 16. Кретов И. Т., Антипов С. Т. Технологическое оборудование предприятий бродильной промышленности: Учебник для студентов высших учебных заведений – Воронеж, Изд-во государственного университета, 1997. – 624 с.
 17. Мальцев П. М. Технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.
 18. Методичні вказівки до виконання розділу “Автоматизація виробничих процесів» у дипломному проекті для студентів спеціальностей напряму 0902 “Інженерна механіка” денної та заочної форм навчання/ Укл.: Б. М. Гончаренко, І. В. Ельперін, О. М. Баришніков, К. В. Коновалов. – К.: УДУХТ, 2001. – 36 с. ( № 5756).
 19. Методичні вказівки до умовно-графічних зображень в апаратурно-технологічних схемах для студентів спеціальностей 7.091704 “Технологія бродильних виробництв і виноробство” напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” і 7.050201 “Менеджмент у виробничій сфері” напряму 0502 “Менеджмент” денної і заочної форми навчання / Уклад.: П. С. Циганков, П. Л. Шиян, В. Л. Прибильський. – К.: УДУХТ, 2001.–32 c.
 20. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» дипломного проекту для студентів технологічних спеціальностей деннної та заочної форм навчання / Уклад.: М. П.Купчик, М. П.Гандзюк, В. Н.Вендичанський. – К.: УДУХТ, 1999. – 12 с. (№ 5390).
 21. Методические указания к выполнению строительной части дипломного проекта для студентов всех спеціальностей всех форм обучения / Сост. А. А. Домашевский. – К.: КТИПП, 1988. – 112 с. (№ 2668). 23. Наукові праці НУХТ. 24. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості / І. С. Гулий, М. М. Пушанко, Л. О. Орлов та ін. / За ред. І. С. Гулого. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 576 с.
 22. Основи охорони праці: Підручник для студентів вищих закладів освіти харчової промисловості / М. П. Купчик, М. П. Гандзюк, І. Ф. Степанець та ін. // Під ред.. М. П. Купчика, М. П. Гандзюка – К.: Основа, 2000. – 416 с.
 23. Організація, планування та управління виробництвом на підприємстві: Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 7.091704 “Технологія бродильних виробництв і виноробства”, 7.091706 “Технологія зберігання, переробки і консервування плодів та овочів” напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної і заочної форм навчання / Укл.: Т. Г. Бєлова, О. В. Безпалько, О. Ф. Крайнюченко. – К.: НУХТ, 2004. – 20 с. (№ 6387).
 24. Охорона праці в галузі : Методичні вказівки до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів напряму 0907 “Харчова технологія та інженерія” та 0906 “Хімічна технологія та інженерія” денної та заочної форм навчання / Уклад.: М. П.Гандзюк, М. П.Купчик, В. С.Гуць. – К.: НУХТ, 2001. – 36 с. (№ 6052).
 25. Розрахунок продуктів бродильних виробництв, лікеро-горілчаних і безалкогольних напоїв: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /М. М. Коробов, І. М. Ройтер, П. М. Мальцев та ін. – К.: Вища шк., 1972. – 380 с.
 26. Російсько-український термінологічний словник для студентів спеціальності “Технологія бродильних виробництв і виноробства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. А. Домарецький, В. Л. Прибильський, А. М. Куц та ін. – К.: ІСДО, 1994. – 140 с.
 27. Стеблюк М. І. Цивільна оборона: Підручник – К.:Знання, 2006. – 487 с.
 28. Технологические расчеты бродильных производств: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / М. М. Коробов, В. А. Маринченко, А. Е. Мелетьев и др. – К.: Техніка, 1974. – 300 с.
 29. Технологическое оборудование предприятий бродильной промышленности: Учебник для студентов высших учебных заведений / В. И. Попов, В. Н. Стабников, И. Т. Кретов, В. К. Предтеченский. – М.: Лёг. и пищ. пром-сть, 1983. – 464 с.
 30. Технология пищевых производств: Учебник для вузов /Под ред. Л. П. Ковальской// Ковальская Л. П., Суходол В. Ф., Куц А. М. и др. – М.: Колос, 1999. – 752 с. (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).
 31. Технология экстрактов, концентратов и напитков из растительного сырья: Учебник для студентов высших учебных заведений / В. А. Домарецкий, А. И. Украинец, А. А. Шубин и др. /Под редакцией А. И Украинца. – Винница: NOVA KHYHA, 2006. – 368 с.
 32. Цивільна оборона: Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту (роботи) для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Уклад.: М. М. Яцюк. – К.: УДУХТ, 1999. – 12 с. (№ 5188)
 33. Яцюк Н. М., Коняев А. И., Япаров М. И. Методические указания к выполнению раздела “Гражданская оборона” в дипломном проекте. – К.: КТИПП, 1990. – 172 с.

или напишите нам прямо сейчас:

Написать в WhatsApp Написать в Telegram

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *